Životné Prostredie
Zivotne Prostredie


Momentálne môžete vstúpiť ako hosť:
LOGIN AS GUEST
Username:
Password:

Registračné číslo 7122

MIC : 49 934

ISSN 0044 - 4863

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vydáva Ústav krajinnej ekológie SAV, polygrafické spracovanie AEPress, Bajzova 7, 821 08 Bratislava.

Adresa redakcie: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava, tel.: 02/52493925, fax: 02/52494508. http://www.elis.sk. Vychádza 6 x do roka.

Príspevky v hlavnej časti sú recenzované a redakčnou radou posudzované ako pôvodné vedecké práce.
Preberať články možno len so súhlasom redakcie a zachovaním autorského práva.

Distribúciu časopisu na Slovensku zabezpečuje a objednávky prijíma L. K. Permanent, spol. s r. o., Hattalova 22, pošt. priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/44453711, fax: 02/44373311, lkperm@lkpermanent.sk.

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, tel.: 02/54418958, fax: 02/54418958, krocanova.zuzana@slposta.sk

Cena jednotlivého čísla 40 Sk, ročné predplatné 210 Sk.

Distribúciu do ČR zabezpečuje a objednávky prijíma A. L. L. Production, spol. s r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1, tel.: 00420234092851, fax: 00420234092813, predplatne@predplatne.cz, ročné predplatné 220 Kč.

Objednávky do ostatného zahraničia vybavuje SLOVART, G. T. G., Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, tel.: 02/63839472, info@slovart-gtg.sk

Registračné číslo 7122 MIČ 49 934 ISSN 0044-4863

HLAVNÁ REDAKTORKA

doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.

tatiana.hrnciarova@savba.sk

Predseda redakčnej rady

prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.

mruzicka@ukf.sk

Redakčná rada

prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.

prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Mgr. Slavomír Katkin

RNDr. Jozef Klinda

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Ing. Martin Kováč

prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.

RNDr. Mikuláš J. Lisický, CSc.

Ing. Július Oszlányi, CSc.

prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.

prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Ing. Jan Těšitel, CSc.

REDAKTORKY

Marta Imrová Ciranová

marta.ciranova@savba.sk

PhDr. Eva Flonteková

eva.flontekova@savba.sk

GRAFICKÝ NÁVRH OBÁLKY

Igor Imro

igorimro@chello.sk

Pokyny pre autorov

http://uke.sav.sk